Books by Todor Bombov

Homo Cosmicus 2: ТИТАН  

Homo Cosmicus 2: Титан е научно-фантастичен роман, своего рода продължение на първия роман Homo Cosmicus. Нещо като „Одисеите“ на Артър Кларк, които, по неговите думи, не са пряко продължение една на друга.

Действието се развива предимно на Титан, спътника на Сатурн, през 2069 г. Земната цивилизация вече се намира в зората на развитието си като цивилизация от II тип по класификацията на Кардашев, т.е. това е цивилизация, овладяваща все повече своята Слънчева система.

Титан се оказва златната мина на земното човечество. Междупланетната търговия разчита изключително на ключовия хъб Титан. Оттук тръгват масовите доставки на водород и азот за колониите на Марс, Венера, астероидите и спътниците на Юпитер и Сатурн. Заселването им върви с ускорени темпове заедно с научните експедиции там.

Частната корпорация CSC и NASA са изпратили десет учени на мисия на Титан. Те се вдъхновяват от своите открития, които забуленият в сумрак и тайнственост спътник крие. В този момент най-неочаквано започват да валят смъртни случаи един след друг. Това убийства ли са или нещастни случаи?

Зловещо и загадъчно умират един по един членовете на мисията. Нещата все повече загрубяват, докато д-р Еди Роберто не разплита кълбото на престъпленията. Тия странни смъртни случаи следват строго определен ред, реда на една детска песничка, позната ни от Агата Кристи.

А как изглежда Земята с новата си цивилизация от ГМО хора, киборги и андроиди? Каква цивилизация е тя? Какво ли е нейното бъдеще?

Тодор Бомбов е старши митнически инспектор с над 30 годишен стаж във Варна, перлата на Черно море, градът с дълбока древна история и култура от над 6400 години. Титан е четвъртата му издадена книга досега.

Homo Cosmicus 2: Titan

Homo Cosmicus 2: Titan is a sci-fi novel, sui generis, a sequel of the first Homo Cosmicus novel. It’s something like Arthur Clarke’s Odyssey books, which, after his words, are not direct continuations of one to another.

The action takes place mostly on Titan, Saturn’s satellite, in 2069. Earth’s civilization rises to the dawn of a type-II civilization on the Kardashev scale, one having full use of its solar system’s planets and satellites.

Titan turns out to be mankind’s gold mine. Interplanetary trade relies exclusively on Titan as its key hub. From here, massive deliveries of hydrogen and nitrogen depart to the colonies on Mars, Venus, the asteroids, and Jupiter’s and Saturn’s satellites. The settlements on them go on accelerated rates, together with their exploring expeditions.

The private corporation CSC along with NASA have launched ten scientists on a mission to Titan. They get their inspiration from their own discoveries, which the wrapped-in-dusk-and-mystery satellite conceals. And at that moment, all of a sudden, deaths begin to occur. Are they murders or just accidents?

One by one, the mission’s members die ominously and mysteriously. Things coarsen more and more until Dr. Eddie Roberto disentangles the crimes. The weird deaths follow a fixed sequence: the sequence of a minstrel song known to us from Agatha Christie.

What will Earth with its new civilization of GMO men, cyborgs, and androids look like? What kind of civilization has it become? And what is its future?

Социализмът е мъртъв! Да живее социализмът!

Tози труд е разделен на две автономни книги.

Първата книга, Държавата, представя една радикално нова политическа система на обществото, която е най-демократичната система изобщо възможна! Това е напълно ново общество, едно наистина гражданско общество, което иначе в капиталистическата система е само една утопия! В тази книга разглеждам принципите на научния социализъм, т.е. всички онези принципи на марксизма за държавата, които изграждат социализма като политическа система на равноправие и реална пряка демокрация.

Втората книга, Икономическа теория на социализма, е продължение и, доколкото знам, единствено продължение на най-великия труд на Маркс – Капиталът! Икономическата наука за социализма прави Марксовия социализъм вече напълно възможен. В тази книга разглеждам икономическите закони, които изграждат социализма като по-ефективна икономическа система от капитализма. Тези закони превръщат социализма в една автоматична икономика – нещо немислимо досега в историята на световните икономически отношения. Тези закони правят социализма най-пазарната икономика изобщо възможна.

От 1917 до 1991 година тоталитарната система в СССР и Източна Европа беше наречена социализъм и дори с научно безсмислените и фалшиви имена комунизъм и комунистически режим! Изразът комунистически режим е оксиморон, израз от две взаимно изключващи се научни понятия. В този режим официалната идеология беше уж марксизмът, но в действителност не можеше да търпи никаква марксистка критика. Напротив, тъкмо тази критика беше подложена на полицейско преследване и репресии като част от общия полицейски произвол на тоталитарния режим.
Социализъм никъде и никога не е имало!

Така нареченият “социализъм” надмина и най-краставите препоръки на Кейнс! Такъв регулиран държавен капитализъм, такава намеса на държавата в икономиката като “социализма”, даже и Кейнс не е мечтал!  Неговият “планов капитализъм” на Запад е същият “планов социализъм” на Изток. Няма по-добро приложение на кейнсианството от “социализма” на ХХ век!

Homo Cosmicus: A Science Fiction Novel

In 1989 the Brazilian student Paulo Roberto was abducted by a “flying saucer”. His captors are representatives of a super developed civilization inhabiting the star Cygni 61, which they call Omeron. This is civilization-parent of the terrestrial one. For an earth man such as Paulo this is a strange and completely unaccustomed world in every respect.

On this planet money and states do not exist. They have withered away; the same way as verbal speech has withered away, too, replaced by telepathy. In this civilization things are accomplished by the direct exchange of energy – without money, as well as the direct exchange of information – without speech; all are united in a common energy-info exchange.

These humans look somehow not so solid, not so heavy, pale, and faintly gauzy. They are an odd society of slightly lucent at times yogis. They have a transparent blood and unknown metabolism. But even the bravest visionary’s dreams cannot vie with this reality – for these humans can fly! Yes! These nondescript supermen, almost imperishable and ethereal, soar through the air like biblical angels. In 2023 Paulo comes back to the Earth. What does he find here and what happens with him then?

Of Rats and Men, The Last Man’s War

todor coverIn 1990 a message appears in the press that the Moscow’s subway basements are conquered by enormous fierce rats.€ Fourty years later a high-tech’s man wages war on these primitive hairy monsters, which become the new dominating species on the Earth! This war has other one, a new, unknown face, an interspecies war. A war, already not only between human beings. A war of the worlds. It is the last war on the Earth! These gigantic rats are product of mutations.

The ordinary grey rats from the urban undergrounds and sewerages have been exposed imperceptibly on the combined influence of the super increased radiation from the numerous consecutive nuclear power station accidents, the powerful electromagnetic fields above the cities and the use of all sorts of toxic chemical substances and preparations. As a result of these mutations the ordinary rats’ bodies have changed and rats look like sheep, with a huge and hairy torso from robust, well-developed muscles, building stocky mass with weight 100-120 pounds. They have improbable physical strength. But the most improbable is their intellect! The TV broadcasting of the wars is in fashion. However, two cold, unmeaning eyes are gazing at the TV monitor too, but with no trace of emotion. A deus ex machina story!

Read ‘Of Rats and Men’ at your own risk — and delight in the shivering fears Bombov projects from his pages to your mind.” – Pamela Jaye Smith

Socialism Is Dead! Long Live Socialism!

The Marx Code-Socialism with a Human Face (A New World Order)

This work is divided into two autonomous books.

The first book, The State, represents a radically new political system of society, one which is the most democratic system ever possible! This is a completely new society, a real civil society, which otherwise in the capitalist system is only a utopia. In this book, I scrutinize the principles of scientific socialism; i.e., all those principles of Marxism concerning the state that build socialism as a political system of equality of rights and real direct democracy.

The second book, The Economic Theory of Socialism, is a sequel, and as far as I know, the only sequel of the greatest work by Karl Marx – Capital. The economics of socialism makes Marx’s socialism already completely possible. In this book, I scrutinize the economic laws that build socialism as a more effective economic system than capitalism. These laws transform the socialism into an automatic economy – something unthincable until now in the history of the world economic relations. These laws are extracted from Marx’s main work – Capital. From 1917 to 1991, the totalitarian system in USSR and East Europe was called socialism, and even by the scientific nonsense and absurd names of communism and communist system. In this system, the official ideology was allegedly Marxism, but really it could not endure any Marxist criticism. There was never any socialism anywhere! In the twentieth century, we passed through a system of utopian socialism as proof that this was not socialism that was not possible, but for the utopia of writers before and after Marx. We were visited by a utopian socialism, which at the contemporary stage is simply capitalism – state, monopolistic. There is no better application of Keynes’s doctrine than the “socialism” of the twentieth century. His “planned capitalism” is actually “planned socialism.”

Todor Bombov lives in Varna, Bulgaria, the city called the pearl of Black Sea.